http://www.ksu247.no/nytt-kloakkrenseanlegg-apnet/

Om leveransen
Aqwa AS leverte komplett maskinteknisk løsning samt elektro på det nye renseanlegget som ble bygget for Kristiansund kommune iløpet av 2016.

Om Renseanlegget
Renseanlegget er bygget som et mekanisk–kjemisk anlegg. Anlegget har to linjer, slik at hver enkelt komponent kan kobles ut for vedlikehold uten at renseeffekten reduseres nevneverdig.

Innløpspumper
Innkommende avløpsvann samles opp i en stor pumpesump, og fra denne pumpes avløpsvannet inn i prosessanlegget. Hver av pumpene har en kapasitet på 174 l/s og har en effekt på over 45 kW

Forbehandling
Rist – Dette er grovrister med 3mm åpning. Her fjernes hovedsakelig avløpssøppel. Søppelet vaskes og lastes i egne containere. Det er en stor fordel å skille ut søppel før den videre behandlingen, blant annet for å få et best mulig slam tilslutt.
Sandfang – Her fjernes sand og fett fra avløpsvannet. Sand vaskes i sandvasker og lastes i container. Fett skrapes av i toppen av sandfanget, og pumpes til slamlager.

Flokkulering
Etter sandfanget er det mulighet for tilsetting av kjemikalier, og det er bygget omrørere (flokkulatorer) for å blande kjemikaliene inn i avløpsvannet. Kjemikaliene gjør at forurensningene klumper seg til større partikler, som lett lar seg fjerne i neste rensetrinn. I dag drives anlegget uten kjemikaliedosering, ettersom dette ikke er nødvendig for å oppfylle rensekravene.

Partikkelfjerning
Etter forbehandling og flokkulering ledes vannet inn i to store bassenger (sedimenteringsbassengene), hvor strømningsforholdene er rolige. Her synker partiklene i avløpsvannet til bunns, og partiklene samles i en slamlomme i enden av bassenget ved hjelp av en skrape. Derfra pumpes slammet til slamlagere. I motsatt ende av bassengene samles det rensede vannet i en renne, og slippes ut på 50 meters dyp. Da er innholdet av partikler merkbart redusert.

Slambehandling
Slammet i slamlagerene er flytende. I slamlageret fjernes en del av vannfasen ved at slammet synker til bunns og vannet som samles øverst i slamlageret pumpes tilbake til renseprosessen. Dette kalles fortykking. Slammet avvannes så i en sentrifuge på anlegget. Når slammet er ferdig sentrifugert er det forholdsvis tørt, omtrent som vanlig jord. Avvannet slam transporteres til videre behandling. Videre behandling kan være kompostering.  Ferdig kompostert slam kan brukes som jord i grøntanlegg. På østlandet brukes slam i jordbruket. Enkelte slambehandlingsanlegg utvinner også biogass i behandlingen.