Nye Treungen VV er prosjektert av Asplan Viak. AQWA AS skal levere komplett maskin,- rør,- og prosesstekniske installasjoner til det nye flotte Vannverk. Nissedal skal legge ned et eksisterende vannverk og erstatte dette med Nye Treungen VV. Det nye vannbehandlingsanlegget vil få to tekniske barrierer. Felling med jernklorid og filtrering er den første hygieniske barrieren. UV-desinfeksjon er den andre barrieren. Ved svikt eller redusert effekt på en av barrierene er det også mulig å dosere klor med et nødkloranlegg.

Råvann pumpes fra Nisser inn på anlegget med pumper plassert i laveste plan på vannverket. Pumpene er plassert under laveste regulerte vannstand slik at de skal få positivt trykk inn. Det er tre pumper. Pumpingen utføres med en eller to pumper. Den tredje pumpen står i reserve. For at det skal være mulig å pluggspyle dem er inntaksledningen og reserveinntaksledningen utført med åpen ende. For beskyttelse av råvannspumpene er det derfor sil på sugesiden av hver pumpe.

Det er fire filter med nedstrømsfiltrering. Vannstrøm gjennom filtrene styres med pumpe og mengdemåler på rentvannssiden av hvert filter. Dette sikrer jevn drift, også i overgangen mellom modning og produksjon. Rentvannet fra filtrene pumpes via UV-anlegg til rentvannsbassenget. Jernklorid (JKL) brukes som fellingskjemikalie. Jernklorid leveres med bulkbil og blåses inn på lagertanken. Fra lagertanken pumpes den til dagtanken. Det er to doseringspumper som hver kan gi 100 % av dimensjonerende mengde. For overvåkning av at det blir dosert jernklorid og for kontroll av mengden er det en mengdemåler. Spyling av filtrene utføres med vann og luft. Spylepumpen henter spylevann fra rentvannsbassenget. For luftspyling er det en blåsemaskin. Brukt spylevann ledes til spyleslambassenget. Der det blir den stående frem til like før neste spyling slik at slammet kan sedimentere. Slamfasen pumpes til kloakkrenseanlegget/kloakkpumpestasjonen (nabobygget). Første del av tappingen eller hele tappingen av klarvannsfasen utføres med selvfall. Pumpen stares bare dersom vannmengden blir for liten. Modningsvannet pumpes tilbake til Nisser.

Det er to UV-aggregater som hver er dimensjonert for 100 % av dimensjonerende vannmengde. Anlegget har omløp slik at råvann kan pumpes direkte til rentvannsbassenget på anlegget via UV-aggregatene. UV-aggregatene er derfor dimensjonert for bruk på råvann.

Rentvann pumpes direkte inn på forsyningsnettet med tre pumper. Pumpingen utføres med en eller to pumper. Den tredje pumpen står i reserve. Anlegget utstyres med to kompressorer. Normalt brukes bare den ene, og den andre står som reserve.

Vannmengder
QMaks 40 l/s
QDim 30 l/s
QMid 10 l/s