Referanser

Leverandør av renseanlegg til Kristiansund kommune.

 

Bakgrunn

Kristiansund kommune vedtok å bygge et nytt renseanlegg for kommunen, som skulle tilfredsstille primærrensekravet.

Utslippstillatelse
BOF5 >20% – maks 40mg O2 /l
SS > 50% – maks 60mg/l

Det som tidligere var 10 silanlegg i Kristiansund by, skulle erstattes av et nytt hovedanlegg på Hagelin, med tilhørende overføringssystem som ledet avløpsvannet frem til det nye anlegget. Dette innebar at alt utslipp av renset utløpsvann til indre sjøområder, som havnebassenget Dalasundet og Bolgsvaet, skulle fjernes. Utløpsvannet skulle bli bedre renset og sluppet ut på dypt vann til en god resipient på utsiden av Kirkelandet.

Prosess og leveranse

Renseanlegget er bygget som et rent mekanisk renseanlegg med forbehandling i trapperister, sandfang med fettsone og sedimentering- teknologi for reduksjon av SS. Sedimenteringsbassenget er bygget med flokkuleringsomrørere med grindomrøring 4 stk i serie. Slik er anlegget klargjort for å møte fremtidige sekundærrensekrav ved kun å installere kjemikalieanlegg. Etter sandfang er det laget et system av luker, for å føre vannet ut og inn av anlegget, og dermed enkelt føre vannet via et biologisk trinn.

Anlegget har vaskepresse og rive for vektreduksjon ristegods og sandvasking for reduksjon av organisk materiale. Det benyttes sentrifuge til slamavvanning. Garanterte verdier for glødetap og tørrstoff utleveres på forespørsel.

Anlegget har to linjer, hvor den ene er 100% reserve for den andre.

Byggherre

Kristiansund kommune

Anlegg Hagelin RA
Prosess og leveranse Maskin og automasjonstekniske installasjoner
Kontrakt Totalentrprise NS8407
Kontrakt sum Ca. 20.000.000,-
Qmax Qmaxfim Qdim
550 l/s 360 l/s 150 l/s