Referanser

Leverandør av pumpestasjon og avløpsanlegg til Modum kommune.

 

Bakgrunn

Modum kommune skulle fornye sine avløpsanlegg ved Øya og Elvika for tettstedene Vikersund og Geithus. Elvika RA skulle rehabiliteres og utvides, mens Øya RA skulle legges ned. For å henge sammen de to VA- anleggene, ble det lagt en 6 km lang pumpeledning i sjø og fjell.
 
Det ble satt fokus på estetikk og lukt ved oppføring siden stasjonen ligger midt i sentrum. Det var mye klager forbundet med det gamle illeluktende renseanlegg. Dette ble løst!
 

Prosess og leveranse

Det er oppført et solid murbygg med teglstens- bekledning. Stasjonen har utløpskum og innløpskum med tørroppstilte pumper. Kummer produsert i GUP.
 
I perioder får Øya RA tilført mye fremmedvann. Tillrenning som overstiger 100 m3/h pumpes via en 3mm trapperist som tar ut grovpartikler og søppel før utslipp i elva. Dette systemet måtte kunne håndtere ca. 200 m3/h.
 
Prosjektet ble utført som en totalentreprise med ansvar for bygg, maskin, prosess og elektroautomasjon.

Byggherre

Modum kommune

Anlegg Øya pumpestasjon
Prosess og leveranse Totalentreprise
Kontrakt NS 8407
Kontrakt sum 3.000.000,-
Qmax Qmid Qmin
300 m3/h 100 m3/h